Valmisteyhteenveto

R V-PEN 1500 tabletti, kalvopäällysteinen 1,5 milj.IU, V-PEN 500 tabletti, kalvopäällysteinen 500000 IU, V-PEN MEGA tabletti, kalvopäällysteinen 1 milj.IU

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

V-Pen 500: 1 tabletti sisältää fenoksimetyylipenisilliinikaliumia 500 000 IU

V-Pen mega: 1 tabletti sisältää fenoksimetyylipenisilliinikaliumia 1000 000 IU

V-Pen 1500: 1 tabletti sisältää fenoksimetyylipenisilliinikaliumia 1500 000 IU

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti, kalvopäällysteinen.

KLIINISET TIEDOT

Käyttöaiheet

V-penisilliinille (fenoksimetyylipenisilliinille) herkkien mikro-organismien aiheuttamat sairaudet.

Antibioottihoidon toteutuksessa on huomioitava antibioottiresistenssiä ja antimikrobisen lääkehoidon tarkoituksenmukaista käyttöä koskevat viralliset ja paikalliset ohjeet.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset

Ylähengitystieinfektiot: Otiittiin ja sinuiittiin 1 milj. IU 3 kertaa vuorokaudessa tai 1,5–2 milj. IU 2 kertaa vuorokaudessa, tonsilliittiin 1–1,5 milj. IU 2 kertaa vuorokaudessa.

Muut infektiot: 0,5–1 milj. IU 3–4 kertaa vuorokaudessa.

Pediatriset potilaat

Ylähengitystieinfektiot: Yli 6-vuotiaille lapsille 50 000–100 000 IU/kg/vrk jaettuna 2–3 antokertaan.

Muut infektiot: Yli 6-vuotiaille lapsille 50 000–100 000 IU/kg/vrk jaettuna 3–4 antokertaan.

Akuutin välikorvatulehduksen hoito fenoksimetyylipenisilliinillä on yleensä syytä rajata 5 vuorokauteen. 5–10 vuorokauden hoito on suositeltavaa, jos potilaalla on alttius saada jälkitauteja.

Jälkitautien (reumakuume) välttämiseksi beetahemolyyttisen streptokokin aiheuttamien infektioiden suositeltu hoitoaika on 10 vuorokautta.

Antotapa

Lääke tulee ottaa tyhjään vatsaan ja vähintään 30 minuuttia ennen tai 2 tuntia aterian jälkeen.

Vasta-aiheet

  • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, penisilliineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Eri penisilliinien välillä on ristiallergia. Myös penisilliinien ja kefalosporiinien välillä on ristiallergiaa. Penisilliinille allergisista potilaista n. 5–10 % on allergisia myös kefalosporiineille, joten penisilliinejä tulee käyttää varoen kefalosporiineille allergisille potilaille.

Yhteisvaikutukset

Probenesidi estää penisilliinien munuaisten kautta tapahtuvaa tubulaarista eritystä.

Guarkumi estää penisilliinien imeytymistä suolistosta.

Penisilliini saattaa estää metotreksaatin munuaisten kautta tapahtuvaa eritystä ja lisätä metotreksaatin toksisuutta.

Useat antibiootit saattavat estää sapen kautta erittyneen steroidihormonikonjugaatin hydrolyysiä ja näin estää konjugoitumattoman hormonin uudelleenimeytymistä. Tällä mekanismilla antibiootit voivat vähentää mm. ehkäisypillereiden tehoa.

Raskaus ja imetys

V-penisilliiniä voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Penisilliinille allergista lasta ei saa imettää, koska ihmisen rintamaidossa oleva penisilliini voi aiheuttaa imeväiselle allergisen reaktion.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

V-pen -valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Vaikutusmekanisminsa takia V-penisilliini on yleensä hyvin siedetty. Erilaiset gastrointestinaalioireet ovat tavallisia haittavaikutuksia. Tärkeimpiä penisilliinin aiheuttamia haittavaikutuksia ovat erilaiset allergiset reaktiot, joita esiintyy n. 1–8 %:lla potilaista. Tavallisimpia allergisia reaktioita ovat erilaiset iho-oireet. Vaikka anafylaktisia reaktioita esiintyy erittäin harvoin, on V-penisilliini yksi tärkeimmistä anafylaksiaa aiheuttavista lääkeaineista.

Haittavaikutusten yleisyysluokat on määritelty seuraavasti:

Hyvin yleinen (≥ 1/10)

Yleiset (≥ 1/100, < 1/10),

Melko harvinaiset (≥ 1/1 000, < 1/100),

Harvinaiset (≥ 1/10 000, <1/1000 mukaan lukien yksittäiset raportit).

Hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

 

Yleinen

Melko harvinainen

Harvinainen

Veri ja imukudos

 

Eosinofilia

Hemolyyttinen anemia, palautuva neutropenia, Stevens-Johnson -sydrooma

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Pahoinvointi, ripuli, löysät ulosteet

   

Immuunijärjestelmä

 

Angioneuroottinen edeema

Seerumitauti, anafylaksia

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

 

Keuhkoedeema

 

Iho ja ihonalainen kudos

Ihottuma

Urtikaria, tulirokkoa tai tuhkarokkoa muistuttava eksanteema, purpura, allerginen vaskuliitti

 

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

Pyreksia

 

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle: www.fimea.fi

Yliannostus

Suun kautta otetun penisilliiniyliannoksen aiheuttama akuutti myrkytys on epätodennäköinen. Parenteraalisesti käytettyjen penisilliinien aiheuttamia toksisia oireita on ilmennyt lähinnä munuaisten vajaatoiminnasta kärsivillä sekä potilailla, joilla on veri-aivoesteen vaurio. Yliannostuksen oireita ovat mm. pahoinvointi, oksentelu, ripuli, elektrolyyttihäiriöt, tajunnantason lasku, lihaskrampit ja lihasnykäykset, kooma, hemolyyttiset reaktiot, munuaisten vajaatoiminta ja asidoosi. Akuutit penisilliinien aiheuttamat vaaralliset toksiset oireet johtuvatkin yleensä anafylaktisesta reaktiosta, jota hoidetaan lähinnä adrenaliinilla, kortikosteroideilla ja antihistamiineilla. Vakavissa tapauksissa voidaan penisilliinin eliminaatiota nopeuttaa mm. hemoperfuusion tai -dialyysin avulla.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Beetalaktamaasiherkät penisilliinit, ATC-koodi: J01CE02.

Fenoksimetyylipenisilliini (V-penisilliini) on bakterisidinen ß-laktaamiantibiootti. Penisilliinit estävät bakteerin seinämän synteesissä välttämätöntä transpeptidaasientsyymiä, jolloin bakteerin seinämään lujuutta antava peptidoglykaanien ristikkäinsitoutuminen estyy. Penisilliinien on myös todettu kiihdyttävän bakteerien autolyysiä. Tämä välittynee autolyysiä estävien proteiinien toiminnan eston kautta. Penisilliiniresistenssi voi johtua bakteerin tuottamasta penisilliiniä hajottavasta beetalaktamaasista, bakteerin solukalvon läpäisevyyden heikentymisestä ja lääkkeen vaikutuskohtana olevan entsyymin muuntumisesta.

Herkkyys

Herkät

Streptokokki

Peptostreptokokki

Corynobacterium diphteria

Actinomyces

Gonokokki

Pasteurella multocida

Peptokokki

Propionibacterium

Clostridium perfringens

Clostridium tetani

Peumokokki

Meningokokki

Fusobakteeri

Capnocytophaga canimorsus

Borrelia

Leptospira interrogans

Treponema pallidum

Osittain herkät

Haemophilus influenzae

Enterokokki

Resistentit

Stafylokokki

Moraxella catarrhalis

Beetalaktamaasia tuottava gonokokki

Gramnegatiivinen enterobakteeri

Pseudomonas

Legionella

Bacteroides fragilis

Clostridium difficile

Mykoplasma

Chlamydia

Resistenssitilanne voi vaihdella maantieteellisesti ja mikrobikohtaisesti, ja erityisesti vaikeissa infektioissa paikallinen tieto on tarpeen.

Pneumokokki on Suomessa vielä herkkä penisilliinille, vaikka penisilliiniresistenttien pneumokokkien määrä onkin lisääntynyt erityisesti Itä-ja Keski-Euroopan maissa. Suomessa alentunutta herkkyyttä penisilliinille esiintyy n. 6 %:lla pneumokokkikannoista. 1–10 % Enterococcus faecalis-, gonokokki- ja Hemophilus influenzae- kannoista on resistenttejä penisilliinille. Kaikki streptokokkikannat eivät ole herkkiä. Enterococcus faecium on usein resistentti (> 10 %).

Herkkyysrajat

Useiden penisilliinin kannalta tärkeiden patogeenien MIC-arvot on luokiteltu herkäksi (S) tai resistentiksi (R) seuraavasti:

 

Herkkä

Resistentti

Neisseria gonorrhoea

≤ 0,06 mg/l

≥ 2 mg/l

Neisseria meningitidis

≤ 0,06 mg/l

≥ 0,5 mg/l

Streptococcus pneumonia

≤ 0,06 mg/l

≥ 2 mg/l

Streptococcus betah.*

≤ 0,12 mg/l

-

Streptococcus virid.**

≤ 0,12 mg/l

≥ 4 mg/l

* isopesäkkeiset beetahemolyyttiset streptokokit ryhmä A (S. pyogenes), B ( S. agalactiae), C ja G.

** Viridans-ryhmään luetaan kuuluvaksi alfa- ja nonhemolyyttiset streptokokit, mm. S. mitis, S oralis, S sanguis, S. salivarius ja S. mutans. Tulkinnat sopivat myös S. bovis-kannoille ja S. milleri-ryhmälle.

Mekanismi

Resistenssiä aiheuttavat erityisesti bakteereissa esiintyvät beetalaktamaasientsyymit, jotka hydrolysoivat penisilliiniä. Penisilliiniresistenssi voi johtua myös penisilliiniä sitovien proteiinien (PBP) muutoksista. Lääkeaineresistenssiys on usein plasmidivälitteistä.

Ristiresistenssi

Ristiresistenssiä esiintyy beetalaktamaasiantibioottien ryhmässä (penisilliinit ja kefalosproniinit).

Farmakokinetiikka

Suun kautta otetusta V-penisilliinistä imeytyy n. 60 %. Ruoka vähentää imeytymistä. Plasman huippupitoisuus saavutetaan n. 45 minuutissa. Lääkeaineen jakautumistilavuus on n. 0,2 l/kg ja n. 80 % lääkeaineesta on sitoutuneena plasman proteiineihin. Puoliintumisaika plasmassa on n. 30 minuuttia. Imeytynyt V-penisilliini erittyy 24 tunnissa suurimmaksi osaksi munuaisten kautta lähinnä muuttumattomana sekä myös hydrolysoituneessa muodossa. Munuaisten vajaatoiminnassa V-penisilliini saattaa kertyä elimistöön, mutta vähäisen toksisuuden ansiosta tällä on harvoin kliinistä merkitystä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Suun kautta otetun V-penisilliinin toksisuus on vähäinen. Tutkimustietoa V-penisilliinin mutageenisuudesta, karsinogeenisuudesta tai teratogeenisuudesta eläimillä ei ole.

FARMASEUTTISET TIEDOT

Apuaineet

Tablettiydin:

Magnesiumstearaatti, makrogoli, maltodekstriini, povidoni, talkki.

Kalvopäällyste:

Hypromelloosi, piparminttuöljy, sakkariininatrium, talkki, titaanidioksidi (E 171).

Yhteensopimattomuudet

Ei ole tiedossa.

Kestoaika

2 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

V-PEN 1500 tabletti, kalvopäällysteinen
1,5 milj.IU (J) 14 fol (3,89 €), 20 fol (4,26 €)
V-PEN 500 tabletti, kalvopäällysteinen
500000 IU 20 fol (9,65 €)
V-PEN MEGA tabletti, kalvopäällysteinen
1 milj.IU (J) 20 fol (3,15 €), 30 fol (4,82 €)

PF-selosteen tieto

Läpipainopakkaus (PVC/PVDC/alumiini)

V-Pen 500: 20 tablettia.

V-Pen mega: 20 ja 30 tablettia.

V-Pen 1500: 14 ja 20 tablettia.

Valmisteen kuvaus:

V-Pen 500: Valkoinen tai hieman kermanvärinen, pyöreä, kupera, jakouurteeton, kalvopäällysteinen tabletti, halkaisija n. 10 mm.

V-Pen mega: Valkoinen tai hieman kermanvärinen, soikea, kupera, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen tabletti, pituus n. 18 mm, leveys n. 7 mm.

V-Pen 1500: Valkoinen tai hieman kermanvärinen, soikea, kupera, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen tabletti, pituus n. 21 mm, leveys n. 10 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

V-PEN 1500 tabletti, kalvopäällysteinen
1,5 milj.IU 14 fol, 20 fol
V-PEN MEGA tabletti, kalvopäällysteinen
1 milj.IU 20 fol, 30 fol

  • Peruskorvaus (40 %).

V-PEN 500 tabletti, kalvopäällysteinen
500000 IU 20 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

J01CE02

SPC:n muuttamispäivämäärä

27.04.2015