Valmisteyhteenveto

PYRVIN tabletti, kalvopäällysteinen 100 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi tabletti sisältää 100 mg:aa pyrviiniembonaattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti, kalvopäällysteinen.

KLIINISET TIEDOT

Käyttöaiheet

Kihomadot.

Annostus ja antotapa

Annostus

Kerta-annoksena 1 tabletti / 10–15 kg (ks. taulukko alla). Pyrvinin tehon ei ole todettu lisääntyvän 6 tablettia ylittävillä annoksilla. Kaikki perheenjäsenet on syytä hoitaa samanaikaisesti. Hoidon uusiminen kahden viikon kuluttua hävittää ensimmäisen annoksen jälkeen munista kuoriutuneet madot.

Paino

Kerta-annos

n. 10–15 kg

1 tabletti

n. 15–30 kg

2 tablettia

n. 30–45 kg

3 tablettia

n. 45–60 kg

4 tablettia

n. 60–70 kg

5 tablettia

Yli 70 kg

6 tablettia

Antotapa

Tablettien nielemistä kokonaisena suositellaan, koska tabletit voivat pilkottaessa värjätä. Tabletin halkaisu / pilkkominen on mahdollista, jos lääkkeen annostelu niin vaatii (esimerkiksi pienillä lapsilla).

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Hyvän hoitotuloksen varmistamiseksi hygieniasta on huolehdittava hyvin hoidon aikana, erityisesti kädet ja kynnenalustat on pidettävä puhtaina.

Yhteisvaikutukset

Ei tunneta.

Raskaus ja imetys

Koska pyrviini ei yleensä imeydy verenkiertoon, sen on syytä otaksua olevan sikiölle ja imeväiselle vaaraton. Tutkimustietoa sen sikiövaikutuksista ei kuitenkaan ole. Varmuuden vuoksi Pyrvin-tablettien käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Pyrvin-tabletilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Pyrviini värjää suolensisällön punaiseksi. Väri lähtee yleensä vaatteista tavallisilla pesuaineilla.

Haittavaikutusten yleisyysluokat on määritelty seuraavasti: Yleiset (≥ 1/100, < 1/10), harvinaiset (≥ 1/10 000, < 1/1 000).

Yleiset

Harvinaiset

Ruuansulatuselimistö

Pahoinvointi, oksentelu, suoliston kouristelu.

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Allergiset reaktiot

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle: www-sivusto: www.fimea.fi

Yliannostus

Pyrviinin vakavaa yliannostusta ei tunneta. Oireina voivat olla lähinnä pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Mahdollisen yliannostuksen sattuessa hoitona on lääkehiilen anto ja harkinnan mukaan mahahuuhtelu.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut sukkulamatolääkkeet, ATC-koodi: P02CX01.

Pyrviini tehoaa hyvin kihomatoihin jo kerta-annoksena. Hoidon uusiminen kahden viikon kuluttua hävittää ensimmäisen annoksen jälkeen munista kuoriutuneet madot. Pyrviinin täsmällistä vaikutusmekanismia ei tunneta, madon glukoosin kuljetuksen ja soluhengityksen häiriintymisestä on viitteitä. Muihin ihmisen loismatoihin kuin kihomatoon pyrviinin vaikutus on heikko.

Farmakokinetiikka

Pyrviini ei mitattavissa määrin imeydy ruuansulatuskanavasta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Rotilla nelipäiväinen pyrviiniannostus on aiheuttanut maksaan ja plasmaan hyvin pieniä pyrviinipitoisuuksia.

FARMASEUTTISET TIEDOT

Apuaineet

Maissitärkkelys, liivate, mikrokiteinen selluloosa, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, hypromelloosi, makrogoli 300.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Pidä tölkki ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

PYRVIN tabletti, kalvopäällysteinen
100 mg 6 kpl (11,94 €), 20 kpl (29,91 €), 40 kpl (44,85 €)

PF-selosteen tieto

Polyeteenitölkki, 6, 20 ja 40 tablettia.

Valmisteen kuvaus:

Punainen, pyöreä, kupera, kalvopäällysteinen tabletti, halkaisija noin 9 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

PYRVIN tabletti, kalvopäällysteinen
100 mg 6 kpl, 20 kpl, 40 kpl

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

P02CX01

SPC:n muuttamispäivämäärä

17.08.2016