Valmisteyhteenveto

R ORIBUTOL tabletti, kalvopäällysteinen 500 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi tabletti sisältää 500 mg etambutolihydrokloridia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti, kalvopäällysteinen.

KLIINISET TIEDOT

Käyttöaiheet

Tuberkuloosi.

Annostus ja antotapa

Annostus

Tuberkuloosin hoito perustuu virallisiin ohjeisiin.

Vuoden 2009 WHO:n suosituksen mukainen etambutolin annos on aikuisille:

  • 15 mg/kg (15–20 mg/kg) vuorokaudessa

tai

  • 30 mg/kg (25–35 mg/kg) 3 kertaa viikossa.

Pediatriset potilaat

  • Yli 3 kuukauden ikäisille lapsille 20 mg/kg (15–25 mg/kg) vuorokaudessa.

Munuaisten vajaatoiminta

Annos on laskettava huolellisesti painon mukaan toksisuuden välttämiseksi. Annoksen tai annosvälin sovittaminen voi olla tarpeen potilaille, joilla on munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma < 70 ml/min) (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Jos kreatiniinipuhdistuma on alle 30 ml/min, etambutolin annostus on 3 kertaa viikossa.

Resistenssin kehittymisen ehkäisemiseksi etambutoliin on syytä liittää ainakin kaksi muuta tuberkuloosilääkettä.

Vasta-aiheet

  • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
  • Näköhermontulehdus
  • Etambutolia ei pidä käyttää potilaille, joille oftalmologista tutkimusta ei voi luotettavasti tehdä, eikä munuaisten vajaatoimintaa sairastaville, jollei lääkepitoisuutta voida määrittää.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Etambutolia on käytettävä varoen potilailla, joilla on näköhäiriöitä. On suositeltavaa tutkia näkökyky, värierottelu ja näkökenttä ennen etambutolihoidon aloittamista ja säännöllisesti hoidon aikana, erityisesti suuria annoksia käytettäessä. Potilailta on tiedusteltava joka käynnillä näkökykyä. Heitä on kehotettava kertomaan hoidon aikana havaitsemistaan näköhäiriöistä ja lopettamaan Oributol-tablettien käyttö, jos kliinisessä tutkimuksessa todetaan näköaistin häiriö. Vanhuksilla, munuaisten vajaatoimintaa tai diabetesta sairastavilla näköhaittojen vaara on tavallista suurempi.

Etambutoli vähentää virtsahapon erittymistä. Kohonneita uraattipitoisuuksia on jopa 2/3:lla potilaista. Etambutolihoito voi tästä syystä aiheuttaa nivelsärkyjä tai akuutin kihtikohtauksen joillekin potilaille.

Etambutoli sopii munuaisten vajaatoimintaa sairastaville, hemodialyysipotilaat mukaan lukien, käytettäväksi silloin, kun lääkepitoisuutta voidaan tarkkailla. Tavoitteena on pitää etambutolin huippupitoisuus pienempänä kuin 5 µg/ml. Etambutolin puhdistuma hemodialyysissä on noin 50 ml/min.

Antimikrobihoidon aikana voi paradoksaalisesti ilmetä mykobakteeri-infektion ohimenevää pahenemista, elpyvän immuniteetin tulehdusoireyhtymää (IRIS) tai uusia tautipesäkkeitä. Paradoksaaliset reaktiot ovat mahdollisia etenkin HIV-potilailla. Paradoksaalisia reaktioita ei pidä sekoittaa tehon puutteeseen.

Yhteisvaikutukset

Isoniatsidi ja pyridoksiini saattavat voimistaa etambutolin virtsahappoa retentoivaa vaikutusta.

Etambutoli muodostaa kelaatteja metallien kanssa, alumiinihydroksidi huonontaa etambutolin imeytymistä.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Etambutoli läpäisee istukan. Sikiössä sen pitoisuus on vähintään 75 % äidin seerumin etambutolipitoisuudesta. Ihmisellä etambutolin ei tiedetä olevan teratogeeninen. Sen on epäilty hyvin harvoissa tapauksissa aiheuttaneen lieviä lähinnä ortopedisiä kehityshäiriöitä. Etambutoli sopii yleensä käytettäväksi raskauden aikana.

Imetys

Etambutolin pitoisuus ihmisen rintamaidossa on sama kuin seerumissa, joten imeväinen saa noin 5–6 % äidin painoon suhteutetusta terapeuttisesta etambutolin vuorokausiannoksesta. Tietoa imetyksen aikaisesta käytöstä on rajallisesti.. Etambutolihoito ei yleensä estä imettämistä.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Oributol-tableteilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Etambutoli aiheuttaa suositeltuina annoksina subjektiivisia haittoja alle 2 %:lle potilaista.

Näköön kohdistuvien haittojen yleisyys riippuu annoksesta ja hoidon kestosta, annoksella 15 mg/kg/vrk niitä on alle 1 %:lla hoidetuista. Ne ilmenevät tois- tai molemminpuolisena näköhermon tulehduksena, jonka seurauksena näöntarkkuus, näkökentät ja värinäkö voivat heikentyä. Etambutoli-hoidon lopettaminen yleensä normalisoi näön hitaasti. Käytön jatkaminen taas voi johtaa näköhermon surkastumiseen ja pysyvään sokeuteen.

Etambutoli vähentää virtsahapon erittymistä. Kohonneita uraattipitoisuuksia on jopa 2/3:lla potilaista. Nivelsärkyjä ja akuuttia kihtiä esiintyy toisinaan.

Haittavaikutusten yleisyysluokat on määritelty seuraavasti:

Hyvin yleinen (≥ 1/10)

Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinainen (< 1/10 000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Yleinen

Melko harvinainen

Harvinainen

Tuntematon

Veri ja imukudos

Trombosytopenia, leukopenia

Neutropenia, eosinofilia

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyys (ihottuma, kuume, nivelkipu), anafylaktiset reaktiot

Allerginen pneumoniitti

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Hyperurikemia

Psyykkiset häiriöt

Harha-aistimukset

Desorientaatio

Hermosto

Heitehuimaus, orientoitumiskyvyn heikkeneminen, sekavuus, päänsärky, huonovointisuus

Perifeerinen neuropatia

Puutuminen, polttava kipu, käsien ja jalkojen heikkous

Silmät

Näköhermon tulehdus

Ruoansulatuselimistö

Vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus

Metallin maku suussa, ilmavaivat

Maksa ja sappi

Hepatiitti, maksavauriot

Iho ja ihonalainen kudos

Kutina, nokkosihottuma, ihottuma

Ihottuma, johon liittyy eosinofiliaa ja systeemisiä oireita (DRESS); toksinen epidermaalinen nekrolyysi; Stevens-Johnsonin oireyhtymä; rakkulaihottuma; likenoidi ihottuma

Luusto, lihakset ja sidekudos

Kihti, nivelsärky

Munuaiset ja virtsatiet

Munuaistoksisuus, mukaan lukien interstitiaalinen nefriitti

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle: www-sivusto: www.fimea.fi

Yliannostus

Etambutolin akuutti toksisuus on vähäinen. Suuri yliannostus voi aiheuttaa päänsärkyä, huimausta, hallusinaatioita ja pahoinvointia. Hoito koostuu lääkehiilestä ja antasideista. Spesifistä antidoottia ei ole. Etambutoli on dialysoitavissa.

Jatkuva suhteellinen yliannostus lisää näköön kohdistuvien haittojen vaaraa. Silmäoireita esiintyy yleensä pitoisuuksilla ≥ 10 µg/ml.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Mykobakteerilääkkeet, ATC-koodi: J04AK02

Etambutoli on synteettinen tuberkuloosilääke. Se häiritsee mykobakteerin seinämän synteesiä ja ylläpitoa ja mahdollisesti nukleiinihappoaineenvaihduntaa. Sen täsmällistä vaikutusmekanismia ei kuitenkaan tunneta. Etambutoli kertyy mykobakteereihin nopeasti ja sen tuberkulostaattinen vaikutus ilmenee noin vuorokaudessa. Vaikutus kohdistuu vain jakaantuviin basilleihin.

Lähes kaikki Mycobacterium tuberculosis-, M. bovis- ja M. kansasii -kannat ja suuri osa M. avium -kompleksin kannoista ovat etambutolille herkkiä. Kahden ensiksi mainitun kohdalla etambutolin MIC on yleensä 0,5–8 µg/ml. Muut kuin mykobakteerit ovat etambutolille resistenttejä. Mykobakteereissa etambutoliresistenssi kehittyy hitaasti, monoterapiassa puolen vuoden aikana kuitenkin jopa puolelle kannoista. Vuonna 2004 tuberkuloositapauksista oli Suomessa etambutolille resistenttejä 1,8 % (tietolähde EuroTB-projekti 2004). Etambutoli tehoaa useimpiin muille lääkkeille resistentteihin kantoihin. Se tehostaa muiden tuberkoloosilääkkeiden vaikutusta ilmeisesti lisäämällä soluseinän läpäisevyyttä. Etambutoli muodostaa rifampisiinin kanssa atyyppisten mykobakterioosien hoidossa käytettävien lääkeyhdistelmien rungon. Etambutolilla ei ole ristiresistenssiä muiden tuberkuloosilääkkeiden kanssa.

Farmakokinetiikka

Suun kautta otetusta etambutolista imeytyy 80 %, huippupitoisuus tulee 2–4 tunnissa seerumiin. Ruoka ei vaikuta imeytymiseen. Etambutolilla ei ole merkittävää alkureitin aineenvaihduntaa. Sen jakaantumistilavuus on noin 4 l/kg ja proteiiniin sitoutuminen on vähäistä. Etambutoli kertyy keuhkoihin. Se läpäisee istukan ja erittyy rintamaitoon. Etambutoli ei läpäise veri-aivoestettä elleivät aivokalvot ole tulehtuneet. Etambutoli erittyy pääasiassa sellaisenaan virtsaan. Sen munuaispuhdistuma on 7 ml/min/kg; munuaisten vajaatoiminnassa eliminaatio hidastuu. Annoksesta 8–15 % metaboloituu inaktiivisiksi aineenvaihduntatuotteiksi. Etambutolin eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on 10–15 tuntia.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Etambutolin LD50 on hiirille ja rotille 200–300 mg/kg suonensisäisesti ja 2–8 g/kg muulla tavalla annosteltuna. Etambutoli on eläinkokeissa ollut teratogeeninen. Suulakihalkiota, eksenkefaliaa ja selkärangan epämuodostumia on todettu suuria annoksia saavilla hiirillä suvun jatkamiseen kohdistuvaa toksisuutta koskevissa tutkimuksissa. Rotilla ja kaneilla tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että suuret etambutoliannokset aiheuttavat poikasilla vähäisiä kaularangan epämuodostumia ja monoftalmiaa, raajojen kehityshäiriöitä, huulihalkioita ja suulakihalkioita. Etambutolin genotoksisuudesta on ristiriitaisia tutkimustuloksia (negatiivisia tuloksia lymfosyyttiviljelmistä, positiivisia hiiren mikronukleuksesta). Kun etambutolia annettiin hiirille natriumnitriitin kanssa, lymfoomien ja keuhkokasvaimien määrän todettiin suurenneen, mutta etambutoli yksin annettuna ei aiheuttanut tuumorien lisääntymistä.

FARMASEUTTISET TIEDOT

Apuaineet

Tablettiydin: Povidoni; glyseroli 85 %; magnesiumstearaatti; mikrokiteinen selluloosa.

Kalvopäällyste: Selluloosa-asetaattiftalaatti; makrogolit; steariinihappo; risiiniöljy, neitsytöljy; sorbitaanioleaatti.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ORIBUTOL tabletti, kalvopäällysteinen
500 mg (J) 100 kpl (202,27 €)

PF-selosteen tieto

Ruskea tyypin III lasitölkki, alumiinikierrekorkki, 100 tablettia.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen tai melkein valkoinen, jakouurteellinen kalvopäällysteinen kapselitabletti; pituus 19,2 mm, leveys 7,4 mm. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

ORIBUTOL tabletti, kalvopäällysteinen
500 mg 100 kpl

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

J04AK02

SPC:n muuttamispäivämäärä

05.01.2015