« Takaisin

Valmisteyhteenveto

R HELIPAK® A -yhdistelmäpakkaus

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Zolt 30 mg enterokapseli, kova : 1 enterokapseli sisältää lansopratsolia 30 mg

Amorion 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen : 1 tabletti sisältää amoksisilliinia 500 mg

Trikozol 400 mg tabletti : 1 tabletti sisältää metronidatsolia 400 mg

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi Zolt 30 mg enterokapseli sisältää sakkaroosia 219 mg. Yksi Trikozol 400 mg tabletti sisältää sorbitolia 20 mg ja laktoosimonohydraattia vastaten laktoosia 241 mg. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Enterokapseli, kova, tabletti, kalvopäällysteinen ja tabletti.

KLIINISET TIEDOT

Käyttöaiheet

Pohjukaissuoli- ja mahahaavapotilaiden helikobakteeri-infektion hoito.

Annostus ja antotapa

Yhdistelmäpakkauksessa olevat lääkkeet annetaan seitsemän päivän hoitokuurina seuraavasti:

Aikuiset:
Zolt: Yksi enterokapseli 2 kertaa vuorokaudessa vähintään 30 minuuttia ennen ruokaa (ks. kohta Farmakokinetiikka). Enterokapselit on nieltävä kokonaisina riittävän nestemäärän kanssa. Kapselit voidaan tyhjentää, mutta sisältöä ei saa pureskella eikä jauhaa.
Amorion: Kaksi tablettia 2 kertaa vuorokaudessa.
Trikozol: Yksi tabletti 3 kertaa vuorokaudessa.

Iäkkäät potilaat:
Zolt: Maksimi suositeltu lansopratsolin vuorokausiannos on 30 mg. Zolt 30 mg kapseli kerran vuorokaudessa tai Zolt 15 mg kapseli 2 kertaa vuorokaudessa.
Amorion ja Trikozol: Amoksisilliinin ja metronidatsolin annostus on sama kuin aikuisille.

Pediatriset potilaat:
Ei suositella lapsille.

Heikentynyt munuaisten tai maksan toiminta:
Zolt:
Munuaisten vajaatoiminta: Maksimi suositeltu lansopratsolin vuorokausiannos on 30 mg. Zolt 15 mg kapseli 2 kertaa vuorokaudessa.
Maksan vajaatoiminta: Jos potilaalla on keskivaikea tai vaikea maksan vajaatoiminta, häntä tulee seurata säännöllisesti ja tavanomaisen 30 mg:n annoksen sijasta hoito voidaan yksilöllisesti toteuttaa 15–30 mg:n annoksin. Zolt 15 mg kapseli 1–2 kertaa vuorokaudessa.

Amorion:
Kohtalainen munuaisten vajaatoiminta : Jos kreatiniinipuhdistuma on 10–30 ml/min, amoksisilliinia otetaan 500 mg 2 kertaa vuorokaudessa.
Vaikea munuaisten vajaatoiminta: Jos kreatiniinipuhdistuma on alle 10 ml/min, amoksisilliinia otetaan 500 mg kerran vuorokaudessa.
Annostusta ei tarvitse muuttaa maksan vajaatoiminnassa munuaisten toimiessa normaalisti.

Trikozol:
Kohtalainen munuaisten vajaatoiminta: Jos kreatiniinipuhdistuma on 10–50 ml/min, metronidatsolia otetaan 400 mg 2 kertaa vuorokaudessa.
Vaikea munuaisten vajaatoiminta: Jos kreatiniinipuhdistuma on alle 10 ml/min, metronidatsolia otetaan 400 mg kerran vuorokaudessa.
Vaikea maksan vajaatoiminta: Metronidatsoliannoksen puolittamista ja metronidatsolipitoisuuden määrityksiä suositellaan annostuksen säätämiseksi.

Ks. lisäksi Helipak A -yhdistelmäpakkauksen sisältämien myyntiluvallisten valmisteiden erilliset dokumentaatiot.

Vasta-aiheet

  • Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
  • Mononucleosis infectiosa
  • Penisilliiniallergia
  • Samanaikainen atatsanaviirin käyttö
  • Ks. lisäksi Helipak A -yhdistelmäpakkauksen sisältämien myyntiluvallisten valmisteiden erilliset dokumentaatiot.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Zolt: Lansopratsolin annossa on noudatettava varovaisuutta keskivaikeaa tai vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavia potilaita hoidettaessa (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Farmakokinetiikka).
Zolt-kapselit sisältävät sakkaroosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi, glukoosi-galaktoosi imeytymishäiriö tai sakkaroosi-isomaltaasin vajaatoimintaa, ei tule käyttää tätä lääkettä.

Amorion: Penisilliiniallergisista on yliherkkiä kefalosporiinille 5–10 %. Ristiallergiaa amoksisilliinin ja penisilliinin sekä amoksisilliinin ja kefalosporiinin välillä esiintyy. Mikäli amoksisilliinihoidon yhteydessä ilmenee veristä ripulia tai allergiaoireita (esim. nokkosrokkoa tai limakalvoturvotusta), on amoksisilliinin käyttö lopetettava viipymättä ja tarvittaessa annettava oireenmukaisesti esim. adrenaliinia, antihistamiineja ja/tai kortikosteroideja. Imukudostauteja, esimerkiksi lymfoomaa tai lymfaattista leukemiaa, sairastavien on syytä pyrkiä mahdollisuuksien mukaan välttämään amoksisilliinin käyttöä suurentuneen ihottumariskin vuoksi. Amoksisilliinin puoliintumisaika pitenee vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa, jolloin on syytä pidentää annosväliä ja pienentää vuorokausiannosta (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Trikozol: Alkoholin käytöstä on syytä pidättäytyä täysin hoidon aikana sekä vähintään 2 vuorokauden ajan hoidon päättymisen jälkeen metronidatsolin aiheuttaman antabusreaktioriskin vuoksi.
Metronidatsolin annossa on noudatettava varovaisuutta, kun hoidetaan munuaisten ja maksan vajaatoimintaa sairastavia potilaita (ks. kohta Annostus ja antotapa).
Metronidatsoli voi muiden antibioottien tapaan altistaa hiivainfektioille. Paradoksaalisesti, myös pseudomembranoottisen koliitin kehittymistä on raportoitu metronidatsolihoidon aikana.
Trikozol tabletit sisältävät laktoosimonohydraattia ja sorbitolia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasinpuutos, glukoosi-galaktoosi imeytymishäiriö tai harvinainen perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi, ei tule käyttää tätä lääkettä.

Ks. lisäksi Helipak A -yhdistelmäpakkauksen sisältämien myyntiluvallisten valmisteiden erilliset dokumentaatiot.

Yhteisvaikutukset

Zolt:

Lansopratsoli metaboloituu sytokromi P-450:een liittyvän lääkeaineita metaboloivan entsyymisysteemin kautta, joten interaktiot saman entsyymisysteemin kautta metaboloituvien lääkeaineiden kanssa ovat mahdollisia. Varovaisuutta tulee noudattaa erityisesti, kun lansopratsolin kanssa käytetään tämän entsyymisysteemin metaboloimia lääkeaineita, joiden terapeuttinen leveys on kapea.

Teofylliini: Lansopratsoli pienentää teofylliinin pitoisuutta plasmassa, jolloin annoksen odotettu kliininen vaikutus voi heikentyä. Varovaisuutta tulee noudattaa näitä kahta lääkettä yhdistettäessä.
Takrolimuusi: Lansopratsolin samanaikainen käyttö suurentaa takrolimuusin pitoisuuksia plasmassa. (Takrolimuusi on CYP3A:n ja P-gp:n substraatti.) Lansopratsolialtistus lisäsi keskimääräistä takrolimuusialtistusta jopa 81 %. Takrolimuusin pitoisuuksia plasmassa on hyvä seurata samanaikaista lansopratsolihoitoa aloitettaessa tai lopetettaessa.
Fluvoksamiini: Jos lansopratsolia käytetään yhdessä CYP2C19-entsyymin toimintaa estävän fluvoksamiinin kanssa, annoksen pienentämistä on hyvä harkita. Lansopratsolin pitoisuudet plasmassa suurenevat jopa nelinkertaisiksi.
CYP2C19- ja CYP3A4-entsyymejä indusoivat aineet kuten rifampisiini ja mäkikuisma ( Hypericum perforatum ) saattavat pienentää lansopratsolin pitoisuuksia plasmassa huomattavasti.

Lansopratsoli voi vaikuttaa sellaisten lääkkeiden imeytymiseen, joiden kohdalla mahan pH-arvo vaikuttaa keskeisen tärkeällä tavalla biologiseen hyötyosuuteen.
Atatsanaviiri: Eräässä tutkimuksessa todettiin, että kun lansopratsolia (60 mg kerran vuorokaudessa) ja atatsanaviiria (400 mg) annettiin samanaikaisesti terveille vapaaehtoisille, atatsanaviirialtistus pieneni huomattavasti (AUC ja C max pienenivät noin 90 %). Lansopratsolia ei tule käyttää samanaikaisesti atatsanaviirin kanssa (ks. kohta Vasta-aiheet).
Ketokonatsoli ja itrakonatsoli: Mahahappo voimistaa ketokonatsolin ja itrakonatsolin imeytymistä ruoansulatuskanavasta. Lansopratsolin anto voi johtaa siihen, että ketokonatsolin ja itrakonatsolin pitoisuudet jäävät hoitotason alapuolelle, joten yhdistelmän käyttöä tulee välttää.
Digoksiini: Lansopratsolin ja digoksiinin samanaikainen käyttö voi suurentaa digoksiinin pitoisuuksia plasmassa. Tästä syystä digoksiinin pitoisuuksia plasmassa tulee seurata huolellisesti, ja digoksiiniannosta tulee tarvittaessa muuttaa lansopratsolihoidon aloittamisen ja lopettamisen yhteydessä.

Lansopratsolin on todettu estävän kuljettajaproteiini P-glykoproteiinin (P-gp) toimintaa in vitro . Ilmiön kliinistä merkitystä ei tunneta.

Lansopratsolilla ei ole todettu interaktioita tulehduskipulääkkeiden kanssa, mutta muodollisia yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Antasidit ja sukralfaatti saattavat huonontaa lansopratsolin hyötyosuutta, eikä niitä sen vuoksi tulisi ottaa tunnin sisällä Zolt-valmisteen ottamisesta.

Amorion:

Probenesidi hidastaa amoksisilliinin erittymistä munuaisissa. Useat antibiootit saattavat estää sapen kautta erittyneen steroidihormonikonjugaatin hydrolyysiä ja näin estää konjugoitumattoman hormonin uudelleenimeytymistä. Tällä mekanismilla antibiootit voivat vähentää mm. ehkäisypillereiden tehoa. Amoksisilliini voi vähentää metotreksaatin erittymistä, jolloin metotreksaatin pitoisuus nousee. Mahdollisen suolistoflooran muuttumisen seurauksena amoksisilliini voi vähentää K-vitamiinin saantia ja tehostaa varfariinin vaikutusta. Tetrasykliinit, makrolidit ja rifampisiini voivat heikentää penisilliinien bakterisidista tehoa. Allopurinolin ja amoksisilliinin samanaikaisen käytön on todettu lisäävän ihoreaktioiden esiintymistä ja lansopratsolin ja amoksisilliinin yhteiskäytön on raportoitu aiheuttaneen glossiittia.

Trikozol:

Muiden lääkkeiden vaikutukset metronidatsoliin

Fenobarbitaalin, systeemisen prednisolonin, fenatsonin ja rifampisiinin on todettu nopeuttavan metronidatsolin metaboliaa ja heikentävän sen tehoa.

Metronidatsolin vaikutus muihin lääkkeisiin

Metronidatsoli on CYP2C9-entsyymin estäjä. Metronidatsoli voi estää sulfonyyliureoiden (glibenklamidi, glimepiridi ja glipitsidi) metaboliaa ja voimistaa niiden vaikutuksia aiheuttaen hypoglykemiaa. Veren glukoosipitoisuuden seuraamista suositellaan yhteiskäytön aikana.

Metronidatsoli estää varfariinin metaboliaa ja varfariinin vaikutus voi tehostua yhteiskäytössä.

Metronidatsoli estää fenytoiinin maksametaboliaa ja yhteiskäytössä seerumin fenytoiinipitoisuutta on seurattava sekä tarvittaessa muutettava annostusta.

Metronidatsoli heikentää litiumin munuaispuhdistumaa, joten seerumin litiumpitoisuutta ja potilaan munuaisfunktiota on yhteiskäytössä seurattava ja tarvittaessa muutettava litiumin annostusta.

Metronidatsoli voi nostaa busulfaanin pitoisuutta merkitsevästi, mikä voi aiheuttaa vakavaa toksisuutta ja kuoleman.

Takrolimuusin pitoisuus voi nousta yhteiskäytössä metronidatsolin kanssa. On myös viitteitä metronidatsolin hidastavasta vaikutuksesta karbamatsepiinin, kinidiinin ja siklosporiinin metaboliaan tai eliminaatioon.

Muut yhteisvaikutukset

Metronidatsolin ja atsatiopriinin tai fluorourasiilin yhteiskäytössä neutropenian vaara voi lisääntyä.

Astemitsoli ja terfenadiini voivat metronidatsolin kanssa käytettyinä altistaa potilasta rytmihäiriöille. Metronidatsolin ja amiodaronin yhteiskäyttö lisää kardiotoksisuuden (QT-ajan piteneminen, kääntyvien kärkien takykardia, asystole) riskiä.

Metronidatsoli voi aiheuttaa etanolin (alkoholin) kanssa antabusreaktion. Alkoholin käytöstä on syytä pidättäytyä täysin metronidatsolihoidon aikana sekä vähintään 2 vuorokauden ajan hoidon päättymisen jälkeen.

Metronidatsolia ja disulfiraamia ei pidä käyttää samanaikaisesti, sillä niiden yhteiskäytöstä on raportoitu aiheutuneen psykooseja ja sekavuustiloja.

Metronidatsoli voi häiritä UV-absorbanssin muutokseen perustuvia seerumin ASAT-, ALAT-, LDH-, triglyseridi- ja glukoosimäärityksiä.

Ks. lisäksi Helipak A -yhdistelmäpakkauksen sisältämien myyntiluvallisten valmisteiden erilliset dokumentaatiot.

Raskaus ja imetys

Helipak A -yhdistelmäpakkauksen sisältämää lääkekuuria ei pidä käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Zolt: Lansopratsolin käytön yhteydessä voi esiintyä haittavaikutuksia kuten huimausta, kiertohuimausta, näköhäiriöitä tai uneliaisuutta (ks. kohta Haittavaikutukset). Tässä tapauksessa reaktiokyky voi heikentyä.

Amorion ja Trikozol: Lääkeaineilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Zolt: Tavallisimmin raportoituja haittavaikutuksia ovat päänsärky, huimaus, väsymys ja huonovointisuus.

Amorion: Amoksisilliini aiheuttaa noin 5 %:lle potilaista yleensä lievää ripulia, johon voi liittyä pahoinvointia ja vatsakipuja. Amoksisilliini aiheuttaa allergisia reaktioita usealla mekanismilla. Tavallisimpia oireita ovat kutina, nokkosrokko ja angioödeema. Anafylaktisen sokin insidenssi on n. 1:10 000. Harvinaisina myöhästyneinä reaktioina on raportoitu erilaisia ihoreaktioita (esim. erythema multiforme -tapauksia) sekä seerumitautitapauksia.

Trikozol: Alle 2 g päiväannoksina metronidatsoli on yleensä hyvin siedettyä. Pahoinvointia, joskus oksentelua, epämiellyttävää makua suussa ja kielen tahmeutta voi esiintyä metronidatsolin käytön aikana. Perifeeristä neuropatiaa on kuvattu esiintyneen erityisesti pitkäkestoisen metronidatsolihoidon yhteydessä. Lähes aina neuropatiaoireet häviävät nopeasti lääkkeen lopettamisen tai annoksen vähentämisen yhteydessä.

Esiintymistiheydet määritellään seuraavasti: hyvin yleiset (≥ 1/10); yleiset (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinaiset (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinaiset (≥ 1/10 000, < 1/1 000); hyvin harvinaiset (< 1/10 000); tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Zolt Amorion Trikozol
Infektiot Yleiset Mukokutaaniset hiivainfektiot
Melko harvinaiset Suun ja sukuelinten hiivatulehdukset
Hyvin harvinaiset Suolistokandidiaasi, superinfektiot (pitkäaikaisessa ja toistuvassa käytössä), aseptinen meningiitti
Veri ja imukudos Melko harvinaiset Trombosytopenia, eosinofilia, leukopenia Leukopenia
Harvinaiset Anemia Trombosytoosi Agranulosytoosi, neutropenia, trombosytopenia
Hyvin harvinaiset Agranulosytoosi, pansytopenia Trombosytopenia, leukopenia, agranulosytoosi, granulosytopenia, pansytopenia, anemia, myelosupressio, vuoto- ja protrombiiniajan pidentyminen
Immuunijärjestelmä Harvinaiset Seerumitauti Anafylaktinen sokki
Hyvin harvinaiset Anafylaktinen shokki Anafylaktinen shokki
Aineenvaihdunta ja ravitsemus Hyvin harvinaiset Hyponatremia
Psyykkiset häiriöt Melko harvinaiset Masennus
Harvinaiset Unettomuus, hallusinaatiot, sekavuus Mielialamuutokset, hallusinaatiot, unettomuus
Hyvin harvinaiset Hyperaktiivisuus, ahdistus, unettomuus, henkinen sekavuus
Tuntemattomat Psykoottiset häiriöt, masennus
Hermosto Yleiset Päänsärky, heitehuimaus
Harvinaiset Levottomuus, kiertohuimaus, parestesiat, uneliaisuus, vapina Päänsärky, huimaus, kouristukset, ataksia, perifeerinen neuropatia, parestesiat, enkefalopatia 1) , serebellaarinen syndrooma 1)
Hyvin harvinaiset Kouristukset
Tuntemattomat Aseptinen meningiitti
Silmät Harvinaiset Näköhäiriöt Lievät, ohimenevät muutokset näöntarkkuudessa kuten diplopia, myopia, näön heikentyminen, muutoksia värinäössä
Tuntemattomat Näköhermon sairaus/tulehdus
Kuulo ja tasapainoelin Harvinaiset Lievät, ohimenevät muutokset kuulossa
Ruoansulatuselimistö Yleiset Ripuli, ummetus, vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, ilmavaivat, suun tai nielun kuivuminen Ripuli, pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu, ilmavaivat Ripuli, pahoinvointi, ylämahakipu, metallin maku suussa, suun kuivumisen tunne
Harvinaiset Kielitulehdus, ruokatorven kandidiaasi, haimatulehdus, makujen muuttuminen Koliitti (mukaan lukien pseudo-membranoottinen koliitti ja hemorraginen koliitti) Pseudomembranoottinen koliitti, pankreatiitti
Hyvin harvinaiset Koliitti, stomatiitti
Tuntemattomat Oksentelu, suun limakalvojen tulehdus, ruokahaluttomuus
Maksa ja sappi Harvinaiset Keltaisuus, hepatiitti Hepatiitti, kolestaattinen keltaisuus Kolestaattinen hepatiitti ja hepatosellulaarinen maksavaurio, joihin toisinaan liittyy keltaisuutta
Hyvin harvinaiset Maksavaurio
Tuntemattomat Maksan vajaatoiminta 2)
Iho ja ihonalainen kudos Yleiset Ihottuma, urtikaria, kutina Ihottuma 3)
Melko harvinaiset Kutina, urtikaria, angioödeema
Harvinaiset Angioödeema, purppura, petekiat, hiustenlähtö, erythema multiforme , valoherkkyys Rakkulaisia tai hilseileviä ihoreaktioita (esim. erythema multiforme , akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi, Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi) Makulopapulaarinen ihottuma, kutina, lääkeaineihottuma, urtikaria, angioödeema, märkärakkulaisten iho-oireiden puhkeaminen
Hyvin harvinaiset Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi
Tuntemattomat Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi
Luusto, lihakset ja sidekudos Melko harvinaiset Artralgia, myalgia
Munuaiset ja virtsatiet Harvinaiset Intersititiaalinen nefriitti Dysuria, virtsan värjäytyminen tummaksi
Hyvin harvinaiset Munuaisvaurio
Sukupuolielimet ja rinnat Harvinaiset Gynekomastia, impotenssi Gynekomastia
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat Yleiset Väsymys
Melko harvinaiset Perifeerinen ödeema
Harvinaiset Kuume, voimakas hikoilu, ruokahaluttomuus Väsymys
Tuntemattomat Kuume
Tutkimukset Yleiset Kohonneet maksaentsyymiarvot
Hyvin harvinaiset Kohonneet kolesteroli- ja triglyseridiarvot Kohonneet maksaentsyymiarvot

1) Hyvin harvoin on raportoitu enkefalopatiaa (esim. sekavuutta) tai subakuuttia serebellaarista syndroomaa (esim. ataksia, dysartria, kävelyn huononeminen, nystagmus ja vapina), joka saattaa poistua, kun lääkkeen käyttö lopetetaan.
2) Maksansiirron vaatineita maksan vajaatoimintatapauksia on raportoitu ilmenneen potilaille, joita hoidettiin samanaikaisesti metronidatsolilla ja muilla antibiooteilla.
3) Amoksisilliini aiheuttaa n. 10 %:lle potilaista makulopapulaarista ihottumaa, jonka riski on tavallista suurempi rauhaskuumeen ja muiden imukudostautien yhteydessä.

Ks. lisäksi Helipak A -yhdistelmäpakkauksen sisältämien myyntiluvallisten valmisteiden erilliset dokumentaatiot.

Yliannostus

Helipak A -yhdistelmäpakkauksen sisältämien lääkeaineiden yliannostukselle ei ole olemassa spesifistä hoitoa, joten yliannostukset hoidetaan oireenmukaisesti.

Zolt: Lansopratsolin yliannostuksen vaikutuksia ihmiseen ei tunneta (joskin akuutti toksisuus on todennäköisesti vähäistä), joten hoito-ohjeita ei voida antaa.
Tutkimuksissa on kuitenkin annettu jopa 180 mg vuorokausiannoksia lansopratsolia suun kautta ja jopa 90 mg vuorokausiannoksia lansopratsolia laskimoon ilman merkitseviä haittavaikutuksia. Lansopratsoliyliannostuksen mahdolliset oireet, ks. kohta Haittavaikutukset. Jos yliannostusta epäillään, potilasta tulee seurata. Lansopratsoli ei eliminoidu merkitsevästi hemodialyysissä. Tarvittaessa suositellaan mahan tyhjentämistä, lääkehiiltä ja oireenmukaista hoitoa.

Amorion: Akuutti toksisuus on vähäinen. Yliannostuksen tavallisimmat oireet ovat ripuli, pahoinvointi ja oksentelu. Massiivinen yliannostus voi johtaa virtsakivien muodostumiseen, lapsella on kuvattu munuaisvaurio. Akuutit reaktiot johtuvat lähinnä yliherkkyydestä, ja ne on hoidettava yleisesti hyväksyttyjen yliherkkyysreaktioiden hoitotoimenpiteiden ja lääkityksen avulla. Lääkehiili vähentää imeytymistä. Spesifistä antidoottia ei ole. Amoksisilliini on dialysoitavissa.

Trikozol: Metronidatsolin terapeuttinen leveys on suuri. Syöpätautien kemoterapiassa ja sädehoidon adjuvanttina käytetään jopa 10-kertaisia annoksia antimikrobisiin annoksiin verrattuna. Kun metronidatsolia on annosteltu 6–10 g vuorokaudessa joka toinen päivä, potilaissa on havaittu neurotoksisia vaikutuksia (kouristuksia ja perifeeristä neuropatiaa) 5–7 vuorokauden jälkeen. 10–15 g kerta-annoksen jälkeen on ilmennyt pahoinvointia, oksentelua ja ataksiaa. Pienempiin yliannostuksiin liittyy lähinnä ylävatsavaivoja. Potilaalle annetaan lääkehiiltä. Muilta osin yliannostuksen jälkeinen hoito on oireenmukaista. Hemodialyysillä voidaan tarvittaessa nopeuttaa metronidatsolin eliminaatiota.

Ks. lisäksi Helipak A -yhdistelmäpakkauksen sisältämien myyntiluvallisten valmisteiden erilliset dokumentaatiot.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Helicobacter pylorin häätöön tarkoitetut yhdistelmäpakkaukset, ATC-koodi: A02BD03.

Zolt: Lansopratsoli on gastrisen protonipumpun estäjä. Se estää mahahapon sekä basaalia että stimuloitua eritystä vaikuttamalla mahalaukun parietaalisoluissa H + /K + ATP-aasientsyymin toimintaan. Esto on annoksesta riippuvainen ja palautuva. Oraalinen kerta-annos estää pentagastriinin stimuloimaa mahahapon eritystä n. 80 %. Vaikutus mahahapon basaalieritykseen on vastaava. Lansopratsoli neutraloi mahan hapanta miljöötä ja tehostaa näin antimikrobien tehoa Helicobacter pylorin hoidossa.

Amorion: Amoksisilliini on bakterisidisesti vaikuttava laajakirjoisiin penisilliineihin kuuluva antibiootti, joka tehoaa mm. Helicobacter pyloriin .

Trikozol: Metronidatsoli on nitroimidatsolijohdos, joka vaikuttaa bakterisidisesti estämällä spesifisesti anaerobien bakteerien DNA-synteesiä. Metronidatsoli tehoaa sekä grampositiivisiin että gramnegatiivisiin anaerobeihin sekä aerobisista bakteereista gramnegatiiviseen Helicobacter pyloriin .

Ks. lisäksi Helipak A -yhdistelmäpakkauksen sisältämien myyntiluvallisten valmisteiden erilliset dokumentaatiot.

Farmakokinetiikka

Zolt: Lansopratsoli inaktivoituu nopeasti mahahapon vaikutuksesta, mistä johtuen Zolt annetaan enteropäällysteisinä rakeina gelatiinikapseleissa. Imeytyminen ohutsuolessa tapahtuu nopeasti ja huippupitoisuudet plasmassa saavutetaan 1,5–2 tunnissa. Biologinen hyötyosuus on suuri (80–90 %). Ruoka hidastaa lansopratsolin imeytymistä ja pienentää hyötyosuutta (AUC) n. 50 %. Lansopratsoli sitoutuu n. 97-prosenttisesti plasman proteiineihin. Lansopratsolin eliminaation puoliintumisaika on 1–2 tuntia. Puoliintumisaika on pitempi ikääntyneiden ja kirroottisten potilaiden elimistössä. Kirroottisten potilaiden elimistössä myös AUC suurenee, mutta hyötyosuus ei muutu munuaisten vajaatoiminnassa. Lansopratsoli metaboloituu pääasiassa maksassa. Maksametabolian pääasiallisin entsyymi on sytokromi P450 CYP2C19. Myös CYP3A4 osallistuu metaboliaan. Hitailla CYP2C19-metaboloijilla (2–6 % väestöstä) lansopratsolialtistus on moninkertainen verrattuna nopeisiin metaboloijiin. Lansopratsolin sulfoni-, sulfidi- ja 5-hydroksyylijohdoksia on havaittu plasmassa. Nämä metaboliitit estävät eritystä vain hyvin vähäisessä määrin tai eivät lainkaan.

Amorion: Suun kautta otetusta amoksisilliinista imeytyy n. 90 % ja ruoka ei vaikuta imeytymiseen. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 1–2 tunnissa. Amoksisilliinista sitoutuu plasman valkuaisiin 20 %, ja sen jakautumistilavuus on 0,2–0,3 l/kg. Amoksisilliini ei läpäise tervettä veri-aivoestettä. Amoksisilliinilla on jonkin verran enterohepaattista kiertoa, sen pitoisuus sapessa on noin kymmenen kertaa suurempi kuin seerumissa. Amoksisilliini läpäisee istukan ja sen pitoisuus lapsivedessä on enintään 50 % äidin veressä olevasta. Amoksisilliini erittyy vähäisessä määrin äidinmaitoon.
Amoksisilliini eliminoituu lähinnä munuaisten kautta, 60–80 % erittyy sellaisenaan ja 10–20 % inaktiivisina aineenvaihduntatuotteina virtsaan. Amoksisilliinin puhdistuma on n. 2,5 ml/min/kg. Amoksisilliinin puoliintumisaika seerumissa on 1–2 tuntia, lääke on todettavissa seerumista vielä 8 tuntia kerta-annoksen jälkeen. Puoliintumisaika pitenee munuaisten vajaatoiminnassa 7–20 tuntiin.

Trikozol: Nielty metronidatsoli imeytyy nopeasti ja täydellisesti. Biologinen hyötyosuus on lähes 100 % ja merkitsevää ensikierron metaboliaa ei tapahdu. Huippupitoisuus kerta-annoksen jälkeen saavutetaan ½–2 tunnin kuluessa. Metronidatsolin sitoutumisaste seerumin valkuaisaineisiin on matala, noin 11 %, ja sen puoliintumisaika seerumissa on 6–10 tuntia, hydroksimetaboliitin jonkin verran pitempi (9–19 tuntia). Metronidatsoli jakautuu nopeasti ja hyvin eri kudoksiin. Metronidatsoli hajoaa maksassa oksidatiivisesti (hydroksi- ja happometaboliitit) ja glukuronidoitumalla. Hydroksimetaboliitti on aktiivinen. Metronidatsoli läpäisee istukan ja erittyy mm. rintamaitoon. Metronidatsoli erittyy pääasiassa virtsaan, sekä muuttumattomana että metaboliitteina.

Ks. lisäksi Helipak A -yhdistelmäpakkauksen sisältämien myyntiluvallisten valmisteiden erilliset dokumentaatiot.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Zolt: Prekliiniset tiedot tavanomaisista turvallisuusfarmakologisista tutkimuksista, toistuvan altistuksen tutkimuksista, lisääntymistoksisuus- ja genotoksisuustutkimuksista eivät paljasta mitään erityistä vaaraa ihmisille.
Rotilla tehdyissä karsinogeneesitutkimuksissa on havaittu mahalaukun karsinoidituumoreita. Nämä muutokset on yhdistetty suolahapon estosta johtuviin kohonneisiin gastriiniarvoihin eikä suoraan lääkeaineen vaikutukseen. Rotilla tehdyissä pitkään jatkuneissa toksikologisissa tutkimuksissa on todettu spontaanin retina-atrofian esiintymistiheyden suurentuneen. Apinoilla, koirilla ja hiirillä tehdyissä toksikologisissa tutkimuksissa vastaavaa ei ole todettu. Karsinogeneesitutkimusten tulokset osoittavat, että lansopratsolihoito liittyy Leydigin solujen hyperplasiaan ja hyvänlaatuisiin Leydigin solujen kasvaimiin rotalla. Intestinaalista metaplasiaa on havaittu rotilla suoritetuissa eläinkokeissa. Hiirellä tehdyissä karsinogeenisuustutkimuksissa kehittyi mahan ECL-solujen hyperplasiaa, maksakasvaimia ja kiveksen verkon adenoomaa. Näiden löydösten kliininen relevanssi on epäselvä.

Amorion: Amoksisilliinin useilla eläinlajeilla testattu akuutti ja krooninen toksisuus on hyvin pieni (LD 50 p.o. >5000 – >20000 mg/kg). Amoksisilliinilla ei ole todettu karsinogeenisuuteen tai mutageenisuuteen viittaavia vaikutuksia pitkäaikaistoksisuuskokeissa. Myöskään teratogeenisiä vaikutuksia ei ole todettu.

Trikozol: Metronidatsolin akuutti toksisuus ilmenee ainoastaan hyvin suuria annoksia käytettäessä. Rotilla tutkittu LD 50 on yli 5 g/kg. Metronidatsoli ja eräät sen metaboliiteista ovat osoittautuneet mutageenisiksi in vitro -bakteeritesteissä. Metronidatsolin karsinogeenisuus on tutkittu hiirillä ja rotilla. Metronidatsoli lisäsi merkittävästi keuhkosyöpää hiirillä ja aivolisäke-, kives- ja rintasyöpää rotilla. Suuret annokset aiheuttivat apinoille mikroskooppisia maksamuutoksia ja koirille keskushermostohaittavaikutuksia.

FARMASEUTTISET TIEDOT

Apuaineet

Zolt:
Kapselin sisältö: sokeripallot (sisältävät sakkaroosia ja maissitärkkelystä), natriumlauryylisulfaatti, N-metyyliglukamiini, mannitoli (E421), hypromelloosi, makrogolit, talkki, polysorbaatti 80, titaanidioksidi (E171), metakryylihappo-etyyliakrylaattikopopolymeeri (1:1), 30-prosettinen dispersio.
Kapselikuori: liivate, titaanidioksidi (E171).

Amorion:
Tablettiydin: mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), magnesiumstearaatti, povidoni.
Kalvopäällyste: hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), talkki.

Trikozol:
maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, sorbitoli (E420), liivate, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi C), mikrokiteinen selluloosa, magnesiumstearaatti.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

Helipak A -yhdistelmäpakkauksessa on kolme valmistetta, joihin on merkitty viimeinen käyttöpäivämäärä: Zolt 30 mg enterokapseli 3 vuotta, Amorion 500 mg tabletti 4 vuotta ja Trikozol 400 mg tabletti 5 vuotta.

Yhdistelmäpakkauksen viimeinen käyttöpäivä määräytyy sen valmisteen viimeisen käyttöpäivämäärän mukaan, jonka kelpoisuusaika pakkaushetkellä on lyhin.

Säilytys

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C). Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Pahvinen yhdistelmäpakkaus, jossa:
Zolt: 14 enterokapselia, Al/Al-läpipainopakkaus
Amorion: 30 tablettia, PVC/PVDC/alumiini-läpipainopakkaus
Trikozol: 10 ja 14 tablettia, HDPE-tölkki ja HDPE-korkki.

Valmisteen kuvaus. Zolt 30 mg enterokapseli, kova: Läpikuultamaton, valkoinen enterokapseli, jonka sisällä enteropäällysteisiä pellettejä.
Amorion 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen: Valkoinen tai kermanvärinen, pitkänomainen, kaksoiskupera, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen tabletti, koko noin 7 x 18 mm. Tabletti voidaan puolittaa.
Trikozol 400 mg tabletti: Valkoinen tai melkein valkoinen, jakouurteellinen kapselin muotoinen tabletti, koko n. 8 x 17 mm. Tabletti voidaan puolittaa.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Helipak A -yhdistelmäpakkaus sisältää yksityiskohtaisen pakkausselosteen. Zolt-, Amorion- ja Trikozol-pakkaukset sisältävät myös oman pakkausselosteensa.

Korvattavuus

ATC-koodi

A02BD03

SPC:n muuttamispäivämäärä

14.3.2013